Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عناوین وظایف و مسئولیت های

حوزه ی معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

 

عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-   انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روش ها و سیاست ها, تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت

-   بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاست های تعیین شده و اراوئه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه ها جهت اتقاء بهره وری

-   تدوین شاخص ها و معیارهای برنامه و پیشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه های کاری و نظارت بر برنامه های اجرا شده و تعیین انحراف معیار

-    انجام فعالیت های مربوط به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعاتت و به روزآوری آمار و اطلاعات ،تعیین و ارزیابی سیستمهای موجود، طراحی و راه اندازی سیستمهای مورد نیاز

-   ایجاد وارتقاء سیستم های اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزیسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی

-    تهیه و تنظیم تشکیلات کلی و تفصیلی و نظارت بر اجرای آن

-    انجام فغالیت های مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و نظام پرداخت

-    برنامه ریزی و نیاز سنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش      بهره وری

-     نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی کارکنان و واحد های حوزه ی معاونت

-    پیگیری و تحلیل امور مربوط به بازنشستگان و موظفین شرکت ها

-    پیگیری و تحلیل امور مربوط به پوششش خدمات درمانی

-    پیگیری وو تحلیل امور مربوط به تحویل و ارتقاء سلامت داری

-    همکاری در برسی راهکارهای غلمی برون سپار فعالیت ها

-   انجام فعالیتهای مربوط به تدوین رئش ها و سیاستهای مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارآئی فعالیت ها و برنامه های شرکت

-   برنامه ریزی عملیاتی ، تهیه و تنظیم بودجه سالانه ، تدوین شاخص ها و معیار های برنامه، تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده ، درآمد هزینه شرکت

-   تهیه و تدوین مشخصات و نتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم به منظور جذب متخصصان و شناسان ذیربط در انجام تحقیقات

-   انجام فعالیت های مربوط به انجام وظایف و مسئولیت های دبیرخانه کمیته تشکیلات و طبقه بندی مشاغل