ردیف

تاریخ عقد قرارداد

نام دفتر

نام شهر

شماره تلفن تماس

ردیف

تاریخ عقد قرارداد

نام دفتر

نام شهر

شماره تلفن تماس

1

92/02/19

شقاقی

ارومیه

33455763

2

92/02/19

حسینی

ارومیه

32254141

3

92/02/19

آوا

ارومیه

32752000

4

92/02/19

فرهنگ

ارومیه

32755660

5

92/02/19

اعتماد

ارومیه

33832694

6

92/02/19

سرداران

ارومیه

32751516

7

92/02/19

پیک برادوست

ارومیه

33858282

8

92/02/19

افق جاویدان ارتباط

ارومیه

32258833

9

92/02/19

دانش

ارومیه

32362688

10

92/02/19

سهند

ارومیه

32337928

11

92/02/21

فاوا

ارومیه

32343835

12

92/02/21

معین اسپوتا

ارومیه

32240004

13

92/02/21

مطهری

ارومیه

32356277

14

92/02/21

سفیر

ارومیه

32220802

15

92/02/21

ملت

ارومیه

32751472

16

92/02/21

ایرانیان شریف

ارومیه

33846168

17

92/02/21

پارت

ارومیه

33479000

18

92/02/21

طالقانی

ارومیه

32379861

19

92/02/21

کاشانی

ارومیه

32756480

20

92/02/21

مادر

ارومیه

33860755

21

92/02/22

اسپیر

ارومیه

32768481

22

92/02/22

اورمیا

ارومیه

33457246

23

92/02/22

ثنا

ارومیه

33845335

24

92/02/22

البرز

ارومیه

33382282

25

92/02/22

پیام رسان

ارومیه

33466178

26

92/02/22

عدالت

ارومیه

33656232

27

92/02/22

گویا

ارومیه

32256121

28

92/02/22

پارسا

ارومیه

32375212

29

92/02/22

امین

ارومیه

33445750

30

92/02/22

پاسارگاد

ارومیه

332354554

31

92/02/23

فاطمیه

ارومیه

332370956

32

92/02/23

باکری

ارومیه

32257501

33

92/02/23

نبوت

ارومیه

33369272

34

92/02/23

توسعه ارتباط کریمی

ارومیه

33451279

35

92/02/23

شمس

ارومیه

33868254

36

92/02/23

حبشی

ارومیه

32763912

37

92/02/23

امیرالمومنین

ارومیه

32258570

38

92/02/23

طفر

ارومیه

32751758

39

92/02/24

آرمان

ارومیه

32229211

40

92/02/28

اطلس

ارومیه

32254131

41

92/02/29

پیک سبز

ارومیه

32250868

42

92/02/30

موج

ارومیه

33456653

43

92/02/31

آوات

ارومیه

32250001

44

92/02/29

تیباگستر نوید

ارومیه

32228043

45

92/02/30

پشتیبانی

ارومیه

33375374

46

92/02/30

مولوی

ارومیه

33460885

47

92/02/30

قائم

ارومیه

32248162

48

92/02/30

افشار

ارومیه

33375028

49

92/02/31

انزل

ارومیه

33443333

50

92/03/02

ولیعصر

ارومیه

32766942

51

92/03/04

آراز

ارومیه

32369490

52

92/03/06

سبا

ارومیه

33476979

53

92/03/21

رودکی

ارومیه

33654671

54

92/03/28

سلیمان نژاد

ارومیه

32230688

55

92/04/20

صائب تبریزی

ارومیه

33452725

56

92/05/22

آبی

ارومیه

33848585

57

92/05/22

مهر

ارومیه

33476649

58

92/10/14

ایران زمین

ارومیه

33459195

59

92/10/07

آسمان

ارومیه

33840985

60

93/03/28

عطا

ارومیه

32241404

61

93/09/13

احمدی

ارومیه

33473660

62

93/02/09

آتا

ارومیه

32257441