ردیف موضوع مناقصه مبلغ برآورداولیه( میلیون ریال) مدت اجرا(ماه) تضمین شرکت در مناقصه (ریال) قیمت اسناد مناقصه (ریال) محل تامین اعتبار اطلاعات بیشتر
1 بهره برداری،نگهداری،تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات شبکه و خط انتقال فاضلاب شهرهای میاندوآب و مهاباد 1,12,344,913,968میلیون ﷼ 12ماه 618,000,000﷼ 500,000﷼ داخلی(جاری و سرمایه ای)
2 خرید،بارگیری،حمل و باراندازی حدود 291تن میلگردبه طرح آبرسانی شهر بوکان 2,23,000,000,000میلیون ﷼ 2ماه 1,150,000,000﷼ 1,000,000﷼ عمومی و سایر منابع و سایر ابزارهای تامین منابع مالی
3 ترمیم آسفالت محل اتفاقات آب ساحل رودخانه شهر چایی ارومیه 7,240میلیون ﷼ 6ماه 800,000﷼ 362,000,000﷼ جاری و تبصره های قانونی