Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

متقاضی
متقاضی عبارتست از : شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابات آب و فاضلاب و یا تغیر در قطر انشعاب و ظرفیت قراردادی را درخواست نموده ، لیکن هنوز درخواست وی انجام نشده باشد .

مشترک
مشترک عبارتست از : شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب های ( آب و یا فاضلاب ) مورد تقاضای وی ، طبق مقررات برقرار شده باشد .

شرکت
شرکت عبارتست از : شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی که به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده و یا می شود و برای تمام یا بخشی از امور تأمین و توزیع آب شرب و همچنین جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوه خدماتی شرکت ، به فعالیت می پردازد و خدمات مورد نیاز آب و فاضلاب را تأمین می نماید .
* شرکت هایی که وظایف یاد شده را در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به عهده دارند برای فعالیت های این مناطق دارای آئین نامه و تعرفه های خاص خود هستند .

تأمین و استحصال آب
تأمین و استحصال آب عبارتست از: کلیه عملیات مربوط به بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات مرتبط با استحصال آب از چاهها، چشمه ها، قنوات و برداشت آب از منابع سطحی ( تلمبه خانه ها و تأسیسات آبگیری از رودخانه ها و سد ها ) و همچنین بهره برداری از تصفیه خانه ها، تأسیسات ضدعفونی و مخازن سرویس و خطوط انتقال تا ابتدای مخازن ذخیره و یا شبکه آبرسانی به منظور تأمین آب، که این تأسیسات کلاً متعلق به شرکت و یا شرکت آب منطقه ای می باشد.

شبکه عمومی توزیع آب
شبکه عمومی توزیع آب عبارتست از : کلیه تأسیسات و تجهیزات و توزیع آب از قبیل مخازن ذخیره ، خطوط اصلی و فرعی توزیع آب و همچنین تلمبه خانه های داخل شبکه که کلاً متعلق به شرکت می باشند .

خط آبرسانی اختصاصی
تأسیسات و خطوط ایجاد شده در فاصله شبکه توزیع عمومی موجود تا ابتدای لوله انشعاب ( محل نصب شیر انشعاب ) اعم از لوله و سایر ملحقات ، خط آبرسانی اختصاصی نامیده می شود .

انشعاب آب
آن بخش از لوله فرعی آب که مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترک در نظر گرفته می شود و در نهایت خط آبرسانی اختصاصی و یا شبکه عمومی توزیع آب را ( از محل نصب شیر انشعاب ) به نقطه تحویل ( محل نصب کنتور ) متصل می نماید ، اعم از لوله و متعلقات مربوطه تا شیر فلکه بعد از کنتور ، انشعاب نامیده میشود و متعلق به شرکت است.

تأسیسات و تجهیزات آب مشترک
تأسیسات و تجهیزات آب و همچنین سیستم لوله کشی که بعد از نقطه تحویل ( محل نصب کنتور ) توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می شود، تأسیسات و تجهیزات مشترک نامیده می شود متعلق به مشترک یا مشترکین می باشد.

وسایل اندازه گیری
وسایل اندازه گیری و کنترل عبارت است از : کنتور یا کنتور ها و سایر ملحقات و کلیه وسایل و دستگاه های مربوطه که به منظور محدود کردن و یا سنجش دبی و حجم آب ، طبق قرارداد در نقطه تحویل نصب می گردند.  
این وسایل کلاً متعلق به شرکت و در اختیار آن می باشد و محل نصب آنها در تمامی موارد توسط شرکت تعیین می گردد.

شبکه عمومی جمع آوری و انتقال فاضلاب
شبکه عمومی جمع آوری و انتقال فاضلاب عبارتست از : کلیه تأسیسات و تجهیزات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب نظیر ایجاد شبکه های فرعی عمومی و جمع آوری کننده های اصلی تا محل تصفیه خانه و تلمبه خانه های داخل شبکه فاضلاب که کلاً متعلق به شرکت می باشد.

تصفیه و دفع فاضلاب
تصفیه و دفع فاضلاب عبارتست از : کلیه عملیات مربوط به بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات مرتبط با تصفیه و دفع پساب نظیر تصفیه خانه، تلمبه خانه ها و انواع تأسیسات و تجهیزات فرآیندهای تصفیه، تأسیسات کلر زنی، کانال و یا خطوط انتقال پساب تا نقطه معین می باشند.

 

خط اختصاصی اتصال فاضلاب
تاسیسات و خطوط ایجاد شده در فاصله شبکه جمع آوری عمومی موجود فاضلاب تا محل اتصال لوله انشعاب فاضلاب اعم از لوله و سایر ملحقات ، خط اختصاصی اتصال فاضلاب نامیده می شود.

انشعاب ( اتصال ) فاضلاب
آن بخش از لوله فرعی فاضلاب که مقطع آن متناسب با سیفون یا ظرفیت قراردادی بوده و فاضلاب مشترک را از محل سیفون ( نقطه تحویل ) به خط اختصاصی و یا شبکه عمومی جمع آوری فاضلاب منتقل می نماید ( اعم از لوله و متعلقات مربوطه و سیفون )، انشعاب ( اتصال ) فاضلاب نامیده میشود و متعلق به شرکت است.

تأسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک
کلیه تأسیسات و امکانات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب نظیر شبکه های فرعی، تلمبه خانه و غیره و تأسیسات پیش تصفیه احتمالی قبل از نقطه تحویل ( سیفون ) که توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می شوند، تاسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک نامیده می شود و متعلق به مشترک یا مشترکین می باشد.

نقطه تحویل آب و یا فاضلاب
نقطه تحویل عبارت است از نقطه ای که تأسیسات شرکت به تأسیسات مشترک اتصال داده می شود و در آن محل وسایل اندازه گیری و کنترل نصب می شود.
عموماً نقطه تحویل آب محل نصب کنتور آب و نقطه تحویل فاضلاب محل نصب سیفون دفع فاضلاب می باشد.

قرارداد برقراری انشعاب
قرارداد برقراری انشعاب آب و فاضلاب عبارت است از : قرارداد منعقده بین شرکت و متقاضی که طبق مفاد آن انشعاب آب یا فاضلاب دایر می گردد .

خدمات آب
خدمات آب عبارت است از : در دسترس قراردادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیری (کنتور) ، با ظرفیت مشخص و با فشار متعارف و کیفیت مناسب ( در نقطه تحویل ) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.
* فشار متعارف شبکه آب با توجه به تعریف حداقل و حداکثر فشار مجاز شبکه توزیع آب در نشریه شماره 3-117 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان « مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی » و با نظر کمیته فنی شرکت ( متشکل از مدیر شبکه و انشعاب و کارشناسان دفتر فنی ) برای هر منطقه تعیین می گردد .

خدمات فاضلاب
خدمات فاضلاب عبارتست از : فراهم بودن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب به تناسب مصرف آب  و ظرفیت مقرر و مشخصات توافق شده در قرارداد برقرای انشعاب فاضلاب ، اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده یا ننماید .

ظرفیت قراردادی
* ظرفیت قراردادی انشعاب آب عبارت است از حجم آبی که در قرارداد مشترک درج شده و مشترک مجاز به مصرف تا این حد بر حسب متر مکعب در ماه می باشد .
این ظرفیت در واحد های مسکونی تحت عنوان الگوی مصرف در چارچوب ضوابط مصوب تعیین می گردد و در مورد سایر کاربری ها ( غیر خانگی ) بر اساس درخواست متقاضی یا مشترک و در صورت وجود امکانات فنی برای شرکت در چارچوب ضوابط برحسب متر مکعب در ماه تعیین می گردد .
* ظرفیت قراردادی انشعاب فاضلاب عبارت است از ظرفیت امکان دفع میزان حجم فاضلاب خروجی با مشخصات تعیین شده از سوی شرکت که به تناسب میزان مصرف آب اعم از اینکه از شبکه آب شهری و روستایی یا غیر آن باشد ، برحسب متر مکعب در ماه ، همراه با ذکر میزان بار آلودگی ، از سوی شرکت تعیین می گردد .

انواع انشعاب های آب و فاضلاب
انواع انشعاب های آب و فاضلاب نوع کاربری به شرح زیر است :
الف ) انشعاب آب و فاضلاب خانگی :
انشعاب آب و فاضلاب برای مصارف خانگی به انشعابهایی اطلاق می شود که صرفاً در حدود متعارف مصارف آب شرب و بهداشت یا دفع فاضلاب خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد .
واحد مسکونی شهری عبارتست از : مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اطاق ، یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن مستقل یا مرتبط با راهروی اشتراکی بوده ، و سیستم لوله کشی آن مجزا باشد .
تشخیص واحد مسکونی در روستا به عهده شرکت می باشد .
ب ) انشعاب آب و فاضلاب مصارف اشتراکی :
این انشعابها برای مصارف اشتراکی در بلوک ها و مجموعه های ساختمانی مسکونی و شهرک های مسکونی و صنعتی و بطور جدا از سایر انشعابات دایر می گردد ( نظیر انشعاب آب و فاضلاب محوطه های عمومی ، رختشوی خانه ، شیرهای برداشت آب تخلیه فاضلاب در پارکینگ و موتورخانه مجتمع ها و کنتور های تجمعی مناطق مسکونی و نظایر آن ) .
ج ) انشعاب مصارف عمومی
انشعاب آب و فاضلاب مصارف عمومی به انشعابهایی اطلاق می شود که جهت خدمات عمومی غیر انتفاعی ( نامبرده شده در تعرفه ) به کار رود .
د ) انشعاب فضای سبز :
انشعاب آب فضای سبز به انشعابهایی اطلاق می گردد که جهت تامین آب فضاهای سبز عمومی داخل شهرها اعم از پارکها ، میادین ، فلکه ها بلوارها ، و یا حاشیه کناری خیابانها توسط متصدیان مربوطه درخواست و طبق مقررات شرکت دایر می گردد .
ه ) انشعاب تولیدی :
انشعاب آب تولیدی به انشعابهایی اطلاق می شود که برای بکار انداختن و بهره برداری از صنایع ، کارخانه ها ، استخراج معادن ، صنایع کشاورزی برای تولید فرآورده های کشاورزی و دامی در کارگاه ها ( مانند مرغداری ها ، پرورش کرم ابریشم و نظایر آن ) و صنایع کوچک و صنوف تولیدی استفاده می شود .
انشعاب فاضلاب تولیدی به انشعاب هائی اطلاق می گردد که برای جمع آوری و دفع فاضلاب صنایع کارخانجات موسسات و کارگاه ها وصنوف تولیدی بعد از پیش تصفیه و رسیدن کیفیت فاضلاب خروجی به حد مجاز در محل اتصال به شبکه جمع آوری فاضلاب بر اساس استانداردهای شرکت برقرار می گردد .
و – انشعاب مصارف تجاری :
به انشعاب هایی اطلاق می گردد که عموماً برای محل کسب و تجارت دایر می گردد . ضمناً مصارف انشعاب هایی که با هیچک از موارد این بند مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاری است . محل داد و ستد کالا یا خدمات و هر مکانی که در آن فعالیت تجاری و ارائه خدمات انتفاعی ( نامبرده شده در تعرفه ) صورت گیرد تجاری محسوب می شود .
ز ) انشعاب آب و فاضلاب موقت :
انشعابی است که بدون دریافت هزینه برقراری انشعاب برای هر فعالیتی که فقط مدت معینی انجام گیرد و پایان می پذیرد ، واگذار می شود .

قطر انشعاب آب و فاضلاب
قطر انشعاب آب و فاضلاب مشترکین براساس ظرفیت قراردادی انشعاب در چارچوب ضوابط و مقررات ، توسط شرکت تعیین میگردد .
چارچوب ضوابط و مقررات تعیین قطر انشعاب آب و فاضلاب متناسب با ظرفیت قراردادی انشعاب آب و فاضلاب ، توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مشخص و براساس جدول راهنما به شرکت ها ابلاغ می گردد .


پروانه بهره برداری از انشعاب ( آب و فاضلاب )
پس از اجرای کلیه مفاد قرارداد منعقده و برقراری انشعاب آب و فاضلاب شرکت نسبت به صدور پروانه بهره برداری که در آن اطلاعاتی از جمله : شماره اشتراک ، نوع کاربری ، ظرفیت قراردادی ، قطر انشعاب ، میزان عرصه و اعیان ، تعداد واحدها و طبقات و میزان بار آلودگی مجاز فاضلاب وروردی به شبکه عمومی فاضلاب برای انشعاب آب یا فاضلاب و تغییرات احتمالی در انشعاب مورد نظر درج گردیده است ، اقدام و آن را در اختیار مشترک قرار می دهد .