ردیف

نام شهر

نوع فعالیت

 

موضوع پیمان

 

ردیف

نام شهر

نوع فعالیت

 

موضوع پیمان

 

1

اشنويه

آب

 

اصلاح شبکه آب اشنويه

 

2

تکاب

آب

 

اصلاح شبکه آب تکاب