Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

1-   قوانین و مقررات مربوط به درخوست  انشعاب آب و فاضلاب

 

الف- شرايط درخواست برقراري و هر گونه تغيير در مشخصات انشعاب آب و فاضلاب

1- هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند براي هر واحد مسكوني، تجاري، عمومي ، توليدي و غيره در محدودة خدماتي شركت درخواست برقراري يا هر گونه تغيير در مشخصات انشعاب آب و فاضلاب را بنمايد. قبول در خواست برقراري (يا تغييرات در مشخصات )انشعاب منوط به حصول شرايط زير است :

الف) شركت ظرفيت و امكانات لازم جهت برقراري و يا تغيير انشعاب مورد نياز متقاضي را در محل تقاضا داشته باشد.

ب) ملك مورد نظر متقاضي كاملاً محصور و عملاً منفك از املاك مجاور بوده و بر وكف معبر در محل ملك توسط شهرداري مشخص شده باشد.

ج) موانعي براي انجام كار شركت از جمله حفاري محل مورد نظر وجود نداشته باشد.

د) متقاضي هيچگونه بدهي بابت بهاي آب و فاضلاب در محل مورد نظر و يا هر محل ديگري به شركت يا ساير شركت هاي آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو نداشته باشد.

2- داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كلية مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع آوري و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاه ها و شركت هاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوطه تسليم و هزينه آنرا پرداخت نمايند در غير اين صورت شركت هاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي باشد.

3- واگذاري انشعاب اب به واحد هاي مسكوني و غير مسكوني كه بنوعي موجب آلودگي منابع تأمين كننده آب شرب (اعم از سطحي و زير زميني ) مي شود منوط به دفع و يا انتقال فاضلاب از محل مورد نظر (طبق نظر شركت ) مي باشد.

همچنين واگذاري انشعاب آب به گرمابه ها، مراكز توليدي و صنعتي و اماكن عمومي در محلي كه شبكه جمع آوري فاضلاب وجود ندارد مشروط به اين است كه متقاضي، تأسيسات دفع فاضلاب مربوط را بطريق بهداشتي  و مورد قبول شركت ايجاد نموده باشد.

4- انشعاب فاضلاب غير خانگي بشرطي واگذار مي گردد كه كيفيت فاضلاب به هنگام تخليه در محل اتصال به شبكه جمع آوري به تشخيص شركت براساس مقررات و استانداردهاي ابلاغی وزارت نیرو در حد مجاز باشد.

 

ب-ضوابط تشکیل و تکمیل پرونده انشعاب

1-تشكيل پرونده جهت عقد قرارداد و برقراري انواع انشعاب ها (آب و فاضلاب) منوط به ارائه مدارك مورد قبول شركت مي باشد.

2-در موارديكه منافع ملك به شخصي واگذار گرديده است و شخص اخير تقاضاي برقراري انشعاب را داشته باشد علاوه بر مدارك مربوطه ارائه تهعدنامه مبني بر جوابگويي و جبران هر گونه خسارتي كه از برقراي انشعاب به هر نحو به ملك يا اموال مالك ملك، وارد شود الزامي است.

3-حق انشعاب و هزينه هاي مربوط به آن از مالك و يا متقاضي دريافت مي شود، ولي انشعاب بنام و منحصراً متعلق به ملك مورد تقاضا خواهد بود. در هر حال دريافت حق انشعاب و هزينه هاي مربوط از متقاضي و صدور قبض دريافت وجه بنام پرداخت كننده يا متقاضي و همچنين انعقاد قرارداد برقراري انشعاب با متقاضي و يا صدور پروانه بهره برداري از انشعاب بنام متقاضي دليل بر مالكيت يا شناسایي حقي براي افراد مذكور نسبت به ملك نخواهد بود.

 

 

ج - نصب كنتور و وسايل اندازگيري

متقاضي مي بايد بدون آنكه هزينه اي متوجه شركت شود محل مناسبي را با نظر شركت جهت نصب وسايل اندازه گيري آماده نمايد. مشترك مسئول سالم نگهداشتن كليه وسایل و تجهيزاتي كه از طرف شركت در محل برقراري انشعاب آب و فاضلاب نصب گرديده، مي باشد. و تحت هيچ عنوان حق دستكاري آنها يا پلمب هايي را كه بر روي كنتورها و ساير تجهيزات نصب مي باشد، ندارد و تنها نمايندگان مجاز شركت در صورت ضرورت مي توانند نسبت به باز كردن پلمب ها اقدام نمايند.

در تمام مواردي كه تغيير يا تعويض در لوازم اندازه گيري صورت مي گيرد چنانچه براساس مدارك موجود در پرونده وسايل اندازه گيري قبلي متعلق به مشترك باشد به وي مسترد مي گردد.

د- نحوه استفاده مشترك از انشعاب آب و فاضلاب

1- انجام لوله كشي هاي داخلي آب و مسئوليت اجراي صحيح آن به عهدة مشترك بوده و شركت فقط موظف به تأمين فشار متعارف شبكه آب مي باشد و در مورد ساختمان هاي بلند ، مشترك مي بايستي با نظر كميته فني شركت (متشكل از مدير شبكه و انشعاب و كارشناسان دفتر فني ) با تعبيه مخزن ذخيره اي كه به صورت آزاد وارد آن شود به وسيله پمپاژ از اين منبع ، فشار در طبقات ساختمان را تأمين نمايد .

2- در موارديكه در شبكه افت فشار و يا كمبود آب وجود دارد مشترك اجازه نصب پمپ برروي شبكه آب شهري به طور مستقيم را نخواهد داشت در صورت تخلف ، شركت نسبت به قطع انشعاب آب تا برچيدن پمپ اقدام خواهد نمود .

3- مسئوليت انجام و اجراي صحيح شبكه و تاسيسات جمع آوري داخلي فاضلاب تا نقطه اتصال به شبكه فاضلاب شهري و رعايت نكات فني مورد نظر شركت در اين رابطه ، بعهده متقاضی یا مشترک ميباشد. در موارديكه فاضلاب تمام يا قسمتي از ملك متقاضی یا مشترک بطور ثقلی به شبكه فاضلاب محل سوار نشود ، متقاضی یا مشترك يا استفاده كننده از آن ملزم به ايجاد تاسيساتي براي تخليه اين فاضلاب به شبكه جمع آوری فاضلاب محل خواهد بود .

4- درشبكه هاي فاضلاب مجزا ، آب باران ملك به هيچ عنوان نبايد وارد شبكه فاضلاب شود .

 

5- ميزان حداكثر آب مصرفي هر مشترك با توجه به محدويت منابع تامين آب بويژه در ايام اوج مصرف ،بايستي براساس الگوي مصرف در حد مصرف معقول باشد و در موارديكه شركت تشخيص دهد مشترك يا استفاده كننده رعايت صرفه جويي را نميكند ، اخطاري را براي مشترك ارسال و در صورت بي توجهي نسبت به قطع آب اقدام مي نمايد . وصل مجدد آب منوط به سپردن تعهد مشترك مبني بر رعايت صرفه جويي و مصرف معقول آب خواهد بود .

6- شركت تعهدي در قبال تأمين آب فضاي سبز و مصارف استخر و مشابه آن را نداشته و مشترك حق ندارد از آب اشتراك خانگي و غیر خانگی درج شده در قرارداد برای تأمین آب فضاي سبز و غیره ملك خود استفاده نمايد و در صورت فراهم بودن امكانات فنی کافی براي شركت ، بايد جهت تأمين آب موارد فوق الذكر، انشعاب جداگانه با كاربري مربوطه درخواست نمايد .

7- درصورت وجود ساير منابع تامين كننده آب در داخل ملك مشترك (مثلاً چاه)، مشترك حق ندارد آنرا به شبكه توزیع آب وصل نمايد و چنانچه تاسيسات لوله كشي داخلي ملك مشترك به نحوي باشد كه براي ساكنين و يا شبكه عمومي آب ، احتمال آلودگي و يا اتلاف آب را داشته باشد، شركت بلافاصله نسبت به قطع انشعاب (آب) مبادرت خواهد نمود و مشترك با دريافت اولين اخطار بايد نسبت به تعويض و ترميم آن با هزينه خود و طبق نظر شركت اقدام نمايد . وصل مجدد انشعاب موكول به رفع نقايص ياد شده و پرداخت هزينه قطع و وصل خواهد بود .

 

 

2-   قوانین و مقررات مربوط به تغییر ارتفاع کنتور

 

1-مشترک ضمن اينكه مسئول مرئي نگه داشتن و قابل دسترس بودن دريچه شير قطع و وصل آب قبل ازكنتور و همچنين محل دريچه هاي كنتور آب وسيفون فاضلاب مي باشد، به هيچ عنوان حق جابجایي انشعاب و وسايل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب انشعاب و وسايل اندازه گيري، مشترك تغييري در وضعيت ملك يا ساختمان خود بدهد كه محل دستگاههاي فوق الذكر نامناسب گردد يا مانعي در مقابل آنها ايجاد شود شركت مي تواند ضمن رعايت مفاد آئين نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه ها، دستگاههاي مزبور را با هزينه مشترك (براساس بند64-4 آئين نامه) به محل مناسبي منتقل (تغيير مكان داخلي) نمايد.

2-در صورتيكه تغيير مكان داخلي نيازمند به لوازم و تجهيزات و يا ايجاد شبكه فرعي و تأسيسات جديد باشد كل هزينه هاي مربوطه به عهدة مشترك خواهد بود. و به هزينه هاي جابجایي (موضوع بند 64-4) اضافه مي شود.

 

3-   قوانین و مقررات مربوط به تفکیک کنتور

 

به آپارتمان ها و مجموعه هاي مسكوني، تجاري، اداري كه تأسيسات لوله كشي داخلي مجزا دارند در صورت وجود امكانات فني شركت انشعاب هاي متعدد واگذار خواهد كرد ليكن در صورتيكه تأسيسات لوله كشي داخلي اين واحد ها مجزا نباشد يك انشعاب واگذار مي شود.

و در مورد ساختمان هاي بلند ، مشترك مي بايستي با نظر كميته فني شركت (متشكل از مدير شبكه و انشعاب و كارشناسان دفتر فني ) با تعبيه مخزن ذخيره مناسب كه به صورت آزاد وارد آن شود به وسيله پمپاژ از اين منبع ، فشار لازم برای هرواحد در طبقات بالا را تأمين نمايد.

براي مصارف مشترك مجموعه ها و مجتمع ها نظير موتورخانه هاي شوفاژ، پاركينگ و مصارف عمومي يك انشعاب اشتراكي واگذار مي شود.

در موارديكه مشترك درخواست واگذاري سيفون اضافي فاضلاب نمايد درصورت وجود امكان فني ، با دريافت هزينه هاي مقرر واگذاري آن بلامانع است.

 

 

 

 

 

4-   قوانین و مقررات مربوط به تغییر محل کنتور

انشعاب آب و فاضلاب، منحصراً مخصوص ملكي است كه در آن نصب و داير شده باشد و لذا جابجایي آن ممنوع است.

انشعاب منصوبه غير قابل انتقال بوده و جدا از اصل ملك، قابل فروش، معامله و يا واگذاري به ديگري نمي باشد.

همچنين چنانچه مشتركي جبراً يا به اختيار خود درخواست جابجایي محل انشعاب (خارج از ملك و به مكان ديگر) را داشته باشد مي بايد تقاضاي بر چيدن انشعاب موجود را طبق بند 41ـ4 آئين نامه عملیاتی نموده و براي انشعاب مورد نياز خود در محل جديد مشابه ساير متقاضيان اقدام نمايد.

 

 

5-   قوانین و مقررات مربوط به تعییر مسیر کنتور

انشعاب آب و فاضلاب، منحصراً مخصوص ملكي است كه در آن نصب و داير شده باشد و لذا جابجایي آن ممنوع است.

انشعاب منصوبه غير قابل انتقال بوده و جدا از اصل ملك، قابل فروش، معامله و يا واگذاري به ديگري نمي باشد.

همچنين چنانچه مشتركي جبراً يا به اختيار خود درخواست جابجایي محل انشعاب (خارج از ملك و به مكان ديگر) را داشته باشد مي بايد تقاضاي بر چيدن انشعاب موجود را طبق بند 41ـ4 آئين نامه عملیاتی نموده و براي انشعاب مورد نياز خود در محل جديد مشابه ساير متقاضيان اقدام نمايد.

 

 

6-   قوانین و مقررات مربوط به قطع موقت انشعاب

شركت در موارد مشروحه زير انشعاب آب و یا فاضلاب مشترك يا استفاده كننده را موقتاً قطع خواهد نمود :

الف)در صورتيكه تنها مشترك مصرف كننده پس از تسويه حساب ، درخواست قطع انشعاب را موقتاً بنمايد (در صورتیکه از یک انشعاب چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند می بايد كليه استفاده كنندگان درخواست بنمايند).

ب)اگر مشترك يا استفاده كننده در اجراي مفاد مقررات مندرج در اين آئين نامه و يا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب آب و فاضلاب قصور نمايد .

پ)در صورتيكه مشترك يا استفاده كننده نسبت به پرداخت كليه ديون خود به شركت در مهلت مقرر اقدام ننمايد .

ت)درصورتيكه مشترك يا استفاده كننده عمداً اقدام به دستكاري تاسيسات آب و فاضلاب متعلق به شركت نموده و يا اقدام به شكستن يا دستكاري منجر به خرابي كنتور نمايد .

ث)در موارديكه مشتركين يا استفاده كنندگان حريم شبكه و تاسيسات آب وفاضلاب را رعايت نكنند.

ج)در موارديكه مشترك يا استفاده كننده ،ضوابط مربوط به استانداردهاي فاضلاب را برابر مشخصات مقرر مراعات ننمايد.

در موارديكه رفع نقص سيستم پيش تصفيه بنا به تشخيص شركت احتياج به زمان داشته باشد ، در صورت امكان ، فرصت لازم به مشترك داده خواهد شد، بديهي است در اين مدت هزينه تصفيه بارآلودگي اضافي (به تشخيص شركت )دريافت خواهد شد .

چ)در صورتيكه از انشعاب واگذار شده آب و يا فاضلاب اقدام به لوله كشي به ملك ديگر و استفاده غير مجاز شود و يا نسبت به نصب پمپ بطور مستقيم برروي انشعاب اقدام گردد.

خ) در صورتيكه مشترك يا استفاده كننده به تشخيص شركت موجب نامرئي شدن شدن دريچه محفظه شير قطع و وصل انشعاب (آب وفاضلاب )بشود و يا ايجاد مانع در آن بنمايد . در اين رابطه شركت اخطاري براي مرئي نمودن و رفع مانع به مشترك يا استفاده كننده ابلاغ مي نمايد وچنانچه ظرف مهلت

تعيين شده مشترك يا استفاده كننده اقدامي ننموده ، شركت راساً اقدام و هزينه هاي مربوطه را به اضافة مبلغي به عنوان جريمه (معادل بند 64-4) دريافت مينمايد . در صورت عدم پرداخت هزينه توسط مشترك ، انشعاب قطع مي گردد.

د)در صورتيكه امكان قرائت كنتور در سه دوره متوالي به دليل بسته بودن در میسر نگردد.

ي) هرگاه حكم يا قرار لازم الاجراء از سوي مقامات قضائي،در زمينه قطع انشعاب (آب و فاضلاب ) صادر گردد.

ر)در هنگام قطع موقت انشعاب آب و فاضلاب كماكان صورتحساب بر حسب مورد بر مبناي حداقل بهاي آب مصرفي و كارمزد خدمات دفع فاضلاب مربوطه و آبونمان ماهانه صادر خواهد شد.

ز) در صورت كمبود آب و نياز به اعمال جيره بندي ، شركت با اعلام قبلي در مورد قطع جريان آب اقدام مينمايد .

 

 

7-   قوانین و مقررات مربوط به وصل انشعاب

براي برقراي مجدد انشعاب آب و فاضلاب در محلي كه سابقاً انشعاب و فاضلاب وجود داشته است و موقتاً قطع گرديده، مشترك يا استفاده كننده مي بایست براساس تعرفه هاي مصوب، كليه بدهيهاي معوقه و هزينه وصل يا نصب مجدد وخسارت وارده (برحسب مورد) و حداقل بهاي آب و كارمزد و دفع فاضلاب و آبونمان ماهانه در طول قطع را به شركت پرداخت نمايد .

درموارديكه مطابق مفاد آئين نامه عملیاتی شرکت انشعاب آب و فاضلاب قطع ميشود، مشترك يا استفاده كننده مجاز به دخالت در تأسيسات و وصل خود سرانه انشعاب نمی باشد و در صورت تخلف، انشعاب قطع و برقراری مجدد آن موکول به سپردن تعهد كتبي بر تكرار نشدن خلاف و تسويه حساب كامل و پرداخت معادل دو برابر هزينه نصب آن انشعاب خواهد بود.

8-   قوانین و مقررات مربوط به جمع آوری دائم انشعاب

در هر يك از حالات زير شركت ، انشعاب آب و فاضلاب مشترك را بطور دائم جمع آوري ، پرونده را باطل و با مشترك تسويه حساب خواهد نمود.

الف) هرگاه مشتركي كه تنها استفاده كننده از انشعاب ميباشد درخواست برچيدن دائم انشعاب را بنمايد (در صورتيكه از يك انشعاب چند مصرف كننده مستقل استفاده كنند مي بايد كليه استفاده كنندگان درخواست نمايند.)

ب) هرگاه بدهي مشترك يا استفاده كننده پس از گذشت حداقل يكسال از تاريخ قطع موقت جمعا ًبه پنجاه (50) درصد هزينه هاي برقراري انشعاب آب و فاضلاب مندرج در جدول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برسد و عليرغم اخطار شركت بدهي مربوطه پرداخت نگردد.

ج) هرگاه سه سال از تاريخ قطع موقت بگذرد و مشترك يا استفاده كننده عليرغم اخطار شركت وضع خودش را مشخص ننمايد .

د)در صورتیکه مشترک يا استفاده كننده انشعاب قطع شده را برای باردوم خود سرانه وصل نماید.

ذ) در كليه حالات فوق در صورت مراجعه مشترك (يا استفاده كننده اي كه قائم مقام قانوني وي محسوب مي گردد)جهت تسويه حساب ، بخشي از هزينه برقراري انشعاب آب و فاضلاب مندرج در جداول ‹‹هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب›› مورد عمل روز شركت (بدون هزينه نصب و هزينه شبكه اختصاصي ) پس از كسر بدهي و خسارت ناشي از عدم ايفاء تعهد مسترد خواهد شد، مبلغ مذكور در مورد انشعابات آب و فاضلاب واگذار شده براي كليه واحدها معادل پنجاه (50) درصد نوع انشعابي كه براي آن حق انشعاب آب و فاضلاب پرداخت شده خواهد بود.

 

9-   قوانین و مقررات مربوط تبدیل آب آزاد به معمولی

شركت مسؤليتي در قبال تأمين آب براي ساخت و ساز بنا نداشته و در صورت وجود امكانات فني، شركت مي تواند براي ساخت و ساز با عقد قرارداد نسبت برقراري انشعاب با رعايت نكات زير اقدام نمايد :

1 -  براساس تعداد واحدها و میزان آب مورد نیاز مبلغ هزینه های عمومی انشعاب محاسبه و دريافت گردد.

2- پس از اتمام عمليات ساختماني بر اساس ارزیابی ملک توسط شرکت ، مابه التفاوت احتمالی تغییر مشخصات ملک براساس جدول هزینه های عمومی انشعاب به نرخ روز محاسبه و کارسازی خواهد شد.

3 - نرخ آب مصرفي برای ساخت و ساز برابر تعرفه آب آزاد محاسبه و دریافت گردد .

4- نرخ آب بهاء و خدمات دفع فاضلاب پس از اتمام عملیات ساختمانی براساس ارائه مدارک قانونی و تأیید شرکت برابر تعرفه کاربری مربوطه اعمال  می گردد .

5-كليه واحدهاي مسكوني و غير مسكوني داراي انشعاب (آب و فاضلاب) در صورت تخريب و تجديد بنا، نرخ آب مصرفي و كارمزد دفع فاضلاب آنها در طول دوران ساخت براساس تعرفة آزاد محاسبه مي گردد و پس از اتمام بنا با ارائه مدارک قانونی و ارزیابی (توسط شرکت ) و پرداخت مبلغ مابه التفاوت هزينه هاي عمومي بر قراري انشعاب متناسب با تعداد واحد و ظرفیت اضافه شده مطابق تعرفه مربوطه اعمال میگردد.

 

 

10-قوانین و مقررات مربوط تغییر قطر انشعاب

1- هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند براي هر واحد مسكوني، تجاري، عمومي ، توليدي و غيره در محدودة خدماتي شركت درخواست برقراري يا هر گونه تغيير در مشخصات انشعاب آب و فاضلاب را بنمايد. قبول در خواست برقراري (يا تغييرات در مشخصات )انشعاب منوط به حصول شرايط زير است :

الف) شركت ظرفيت و امكانات لازم جهت برقراري و يا تغيير انشعاب مورد نياز متقاضي را در محل تقاضا داشته باشد.

ب) ملك مورد نظر متقاضي كاملاً محصور و عملاً منفك از املاك مجاور بوده و بر وكف معبر در محل ملك توسط شهرداري مشخص شده باشد.

ج) موانعي براي انجام كار شركت از جمله حفاري محل مورد نظر وجود نداشته باشد.

د) متقاضي هيچگونه بدهي بابت بهاي آب و فاضلاب در محل مورد نظر و يا هر محل ديگري به شركت يا ساير شركت هاي آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو نداشته باشد.

 

11-قوانین و مقررات مربوط به تعویض کنتور

آن قسمت از وسايل و لوازم انشعاب آب و فاضلاب كه به علت فرسوده شدن يا حوادث اتفاقي نياز به تعويض يا اصلاح داشته باشد ، بدون نياز به درخواست مشترك و بدون دريافت هزينه ، توسط شركت انجام خواهد گرديد ، مگر آنكه به تشخيص شركت ، مشترك يا استفاده كننده در ايجاد موارد مذكور دخالت داشته باشد ، كه در اين صورت ميبايد هزينه مربوطه را (براساس قيمت تمام شده) پرداخت نمايد .

12-قوانین و مقررات مربوط به تغییر نام انشعاب

مالكين ميتوانيد با ارائه اسناد رسمي و احكام قانوني و يا اسناد مثبته اي كه مورد تائيد شركت باشد ، براساس اين آئين نامه تقاضاي تغيير نام پرونده آب و فاضلاب را بنمايند.

تغيير نام پرونده به نام انتقال گيرنده و همچنين پاسخ به استعلامهاي محضري منوط به ارزیابی مجدد ملك ، تسویه حساب کامل در مورد افزایش تعداد واحدها و ظرفیت قراردادی، تغییرکاربری ، قبوض پرداخت نشده ، اقساط معوق و بدهی های انتقالی از بانکها می باشد .

تبصره : در املاکی که دارای واحدهای آپارتمانی متعدد با مالکین مختلفی و بدهی آب بهاء و هزینه های انشعاب باشد، چنانکه یکی از مالکین ، متقاضی دریافت استعلام دفترخانه باشد ، شرکت براساس مشخصات پایان کار ملک و صورت جلسه تفکیکی ، مابه التفاوت هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضلاب را به قدرالسهم متقاضی از ملک ، معلوم و با دریافت آن و تسویه حساب پاسخ استعلام را برای هر واحد مورد استعلام به صورت مجزا می دهد.

13-قوانین و مقررات مربوط به استعلام  انشعاب

مالكين ميتوانيد با ارائه اسناد رسمي و احكام قانوني و يا اسناد مثبته اي كه مورد تائيد شركت باشد ، براساس اين آئين نامه تقاضاي تغيير نام پرونده آب و فاضلاب را بنمايند.

تغيير نام پرونده به نام انتقال گيرنده و همچنين پاسخ به استعلامهاي محضري منوط به ارزیابی مجدد ملك ، تسویه حساب کامل در مورد افزایش تعداد واحدها و ظرفیت قراردادی، تغییرکاربری ، قبوض پرداخت نشده ، اقساط معوق و بدهی های انتقالی از بانکها می باشد .

تبصره : در املاکی که دارای واحدهای آپارتمانی متعدد با مالکین مختلفی و بدهی آب بهاء و هزینه های انشعاب باشد، چنانکه یکی از مالکین ، متقاضی دریافت استعلام دفترخانه باشد ، شرکت براساس مشخصات پایان کار ملک و صورت جلسه تفکیکی ، مابه التفاوت هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضلاب را به قدرالسهم متقاضی از ملک ، معلوم و با دریافت آن و تسویه حساب پاسخ استعلام را برای هر واحد مورد استعلام به صورت مجزا می دهد.

 

14-   قوانین و مقررات مربوط به خدمات واحد شماری

الف )مشترك صرفاً مجاز است براساس مشخصات مندرج در قرارداد و يا پروانه بهره برداري ، از انشعاب استفاده نمايد چنانچه به تشخيص شركت هر يك از مشتركين از انشعاب خود براي مصارفي به غير از آنچه كه در قرارداد يا فرم واگذاری قيد گرديده است . استفاده نمايند ، شركت می تواند با ابلاغ كتبي نسبت به تغيير تعرفه از تاريخ مصرف غير مجاز به تشخيص خود اقدام و بهاي آب مصرفي و هزینه دفع فاضلاب را تا ارائه پروانه مجاز و يا تغيير كاربري انشعاب ، با تعرفه کاربری جدید محاسبه و دريافت نمايد.

ب) در صورت هر گونه افزايش در ظرفیت قراردادی و تعداد واحدهاي ملك داراي انشعاب ، مشترك مكلف است به محض دريافت اولين نامه از سوي شركت ، هزینه های ناشی از افزایش و یا تغییر در انشعاب مذكور را براساس تعرفه مورد عمل جاري (به قيمت روز)پرداخت نمايد.

15- قوانین و مقررات مربوط به تغییر کاربری

الف )مشترك صرفاً مجاز است براساس مشخصات مندرج در قرارداد و يا پروانه بهره برداري ، از انشعاب استفاده نمايد چنانچه به تشخيص شركت هر يك از مشتركين از انشعاب خود براي مصارفي به غير از آنچه كه در قرارداد يا فرم واگذاری قيد گرديده است . استفاده نمايند ، شركت می تواند با ابلاغ كتبي نسبت به تغيير تعرفه از تاريخ مصرف غير مجاز به تشخيص خود اقدام و بهاي آب مصرفي و هزینه دفع فاضلاب را تا ارائه پروانه مجاز و يا تغيير كاربري انشعاب ، با تعرفه کاربری جدید محاسبه و دريافت نمايد.

ب) در صورتيكه كاربري ملك داراي انشعاب آب و فاضلاب عملاً از نوعي به نوع ديگر تغيير كند ، درصورت وجود امكانات فني، هزینه های حق انشعاب قبلي و فعلی هر دو کاربری طبق تعرفه هاي جاري (قيمت روز) محاسبه و در صورت افزایش یا کاهش مابه التفاوت از مشترک دریافت و یا سی

(30) درصد مابه التفاوت مسترد می گردد .

ج) در صورت هر گونه افزايش در ظرفیت قراردادی و تعداد واحدهاي ملك داراي انشعاب ، مشترك مكلف است به محض دريافت اولين نامه از سوي شركت ، هزینه های ناشی از افزایش و یا تغییر در انشعاب مذكور را براساس تعرفه مورد عمل جاري (به قيمت روز)پرداخت نمايد.

16- قوانین و مقررات مربوط به آزمایش کنتور

 

آن قسمت از وسايل و لوازم انشعاب آب و فاضلاب كه به علت فرسوده شدن يا حوادث اتفاقي نياز به تعويض يا اصلاح داشته باشد ، بدون نياز به درخواست مشترك و بدون دريافت هزينه ، توسط شركت انجام خواهد گرديد ، مگر آنكه به تشخيص شركت ، مشترك يا استفاده كننده در ايجاد موارد مذكور دخالت داشته باشد ، كه در اين صورت ميبايد هزينه مربوطه را (براساس قيمت تمام شده) پرداخت نمايد .