Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عناوین وظائف و مسئولیتهای

حوزه معاونت مالی و پشتیبانی

 

        عناوین وظائف و مسئولیتها:

-   دریافت اهداف، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق

-   برنامهریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه

-   انجام اقدامات مربوط به امور مالی و ذیحسابی،اداری و رفاه،بازرگانی،انبارداری، خدمات و ارائه روشهای مدون اصلاح شده

-   نظارت برارائه خدمات مناسب اداری-پشتیبانی به کارکنان واحد های شرکت

-    مطالعه در زمینه بهبود عملیات مالی و ذیحسابی

-   نظارت بر انجام امور پرسنلی –اداری از قبیل اجرای نظام پرداخت و صدور احکام پرسنلی براساس مصوبات و تصمیمات معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی، اجرای امور رفاهی،درمان ،بیمه و بازنشستگی و انجام امور مربوطه به حفظ و نگهداری اسناد پرسنلی

-    همکاری لازم با معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی و مراکز آموزشی در برگزاری آزمون استخدامی

-    نظارت بر امور مربوطه به بهداشت عمومی محیط کار

-    همکاری در ارزشیابی سالیانه کارکنان

-   همکاری در ایجاد تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بر اساس دستور العملهای ابلاغی

-   انجام امور بازرگانی و سفارشات خرید و تدارکات و همچنین نحوه تخصیص تنخواه گردان و رعایت دقیق دستر العملها و مقررات فنی ومالی

-   انجام امور انبار داری و انبارگردانی سالیانه و حذف فعالیتهای زائد و پیاده سازی روش های جدید انبار داری

-   همکاری با معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی جهت تهیه و تنظیم بودجه

-   همکاری در برنامه ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه و کنترل هزینه های جاری و سرمایه ای و تهیه جداول تخصیص،اصلاح و متمم بودجه

-   نظارت بر فعالیت و عملکرد پیمانکاران و انجام مناقصات مربوطه

-   تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیتهای مالی و اداری و خدماتی

-   همکاری در پیگیری امور مربوط به برون سپاری برخی از فعالیت ها

-   همکاری لازم با کمیسیون تحول و ارتقاء سلامت اداری