نام و نام خانوادگی : علیرضا رضوی
مدرك تحصیلی : دکتری تخصصی
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه : علوم و تحقیقات تهران
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :33449585-044
پست الکترونیک : modir_amel(at)waww.ir

تعداد بازدید : 24 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 03/29/1399 - 16:44

نام و نام خانوادگی : یوسف شمچی رضائیه
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران - آب
دانشگاه : ارومیه
تاريخ تولد :1347
تلفن مستقيم :33448663-044
پست الکترونیک : as_bahreh(at)waww.ir

تعداد بازدید : 25 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 03/29/1399 - 16:46

نام و نام خانوادگی : علیرضا رحیمیان آذر
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : حسابداری
دانشگاه : آزاد اسلامی 
تاريخ تولد :1350
تلفن مستقيم :31945127-044
پست الکترونیک :

تعداد بازدید : 26 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 03/29/1399 - 16:47

نام و نام خانوادگی : قدرت قنبری
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :1349
تلفن مستقيم :31945110-044
پست الکترونیک :daftar_hom(at)waww.ir

تعداد بازدید : 27 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 03/29/1399 - 16:48

نام و نام خانوادگی : وحید مینایی مهر
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : 
دانشگاه : آزاد اسلامی 
تاريخ تولد :1349
تلفن مستقيم :33471455-044
پست الکترونیک : ravabet(at)waww.ir

تعداد بازدید : 28 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 03/29/1399 - 16:50

نام و نام خانوادگی : بخشعلی حاتم زاده
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست 
دانشگاه : 
تاريخ تولد : 1346
تلفن مستقيم :31945160-044
پست الکترونیک : 

تعداد بازدید : 29 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 03/29/1399 - 16:51

نام و نام خانوادگی : رضا حسنی باربین 
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی کامپیوتر- مهندسی مکاترونیک
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 
تاريخ تولد :1357
تلفن مستقيم :31945240-044
پست الکترونیک : daftarit(at)waww.ir

تعداد بازدید : 30 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 03/29/1399 - 16:51

نام و نام خانوادگی : لطیف خوش سیرت
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران - مهندسی آب 
دانشگاه : آزاد اسلامی 
تاريخ تولد :1349
تلفن مستقيم :33448663-044
پست الکترونیک : as_daramad(at)waww.ir

تعداد بازدید : 31 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 03/29/1399 - 16:52

نام و نام خانوادگی : مقداد اسکندرپور
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران-آب
دانشگاه : 
تاريخ تولد :1341
تلفن مستقيم :
پست الکترونیک :

تعداد بازدید : 32 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 03/29/1399 - 16:53

نام و نام خانوادگی : فرهاد کافی مولا
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران آب 
دانشگاه : 
تاريخ تولد :1345
تلفن مستقيم :
پست الکترونیک :

تعداد بازدید : 33 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 03/29/1399 - 16:54

ام و نام خانوادگی : بهرام باشوکی
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : حسابداری 
دانشگاه :
تاريخ تولد :1352
تلفن مستقيم :31945340-044
پست الکترونیک :

تعداد بازدید : 34 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 03/29/1399 - 16:55

نام و نام خانوادگی :سید محمد اقوامی 
مدرك تحصیلی :فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه : آزاد اسلامی 
تاريخ تولد :1345
تلفن مستقيم :31945350-044
پست الکترونیک :garardad(at)waww.ir

تعداد بازدید : 35 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 03/29/1399 - 16:56