Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 
تعداد بازدید : 160 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 11:15
تعداد بازدید : 161 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 11:18
تعداد بازدید : 164 تاریخ ویرایش : د, 01/18/1399 - 15:42
تعداد بازدید : 165 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 11:42

شرح کامل خدمت:
پرداخت صورتحساب از سامانه های بانکی الکترونیکی با شناسه صورتحساب و پرداخت انجام می پذیرد.

 

فرآیند ارائه خدمت:

1-    مراجعه به دفاتر پیشخوان یا کلیه سامانه های بانکی

2-    وارد نمودن شناسه صورتحساب و پرداخت در سامانه یا تحویل صورتحساب به دفاتر پیشخوان دولت

مدارک مورد نیاز خدمت :

- آخرین صورتحساب صادره
زمان تقریبی دریافت خدمت:

 همان روز 
تعداد بازدید : 168 تاریخ ویرایش : د, 01/18/1399 - 15:51
تعداد بازدید : 170 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 11:59
تعداد بازدید : 172 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 12:02
تعداد بازدید : 173 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 12:04
تعداد بازدید : 174 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 12:06
تعداد بازدید : 175 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 12:08
تعداد بازدید : 176 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 12:09
تعداد بازدید : 177 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 12:10
تعداد بازدید : 178 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 12:12
تعداد بازدید : 180 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 12:15
تعداد بازدید : 181 تاریخ ویرایش : ش, 05/21/1402 - 12:16

بررسی پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب .pdf

تعداد بازدید : 183 تاریخ ویرایش : د, 01/18/1399 - 17:25
شرح کامل خدمت:

ارسال پیامک برای مشترک:

-  جهت پرداخت بدهی آب بهاء

- جهت پرداخت بدهی اقساط حق انشعاب آب و فاضلاب

-  صورتحساب آخرین قبض آب بها

- اطلاع رسانی از مراحل خدمات فروش انشعاب آب وفاضلاب وخدمات پس از فروش 

فرآیند ارائه خدمت:

 

بصورت خودکار و در هر مرحله از انجام فرآیند خدمت سامانه به مشترک پیامک می فرستد.

مدارک مورد نیاز خدمت:

 

شماره تلفن همراه مشترکین و متقاضیان

زمان تقریبی دریافت خدمت:

در هر مرحله از اتمام فرآیند خدمت

تعداد بازدید : 184 تاریخ ویرایش : د, 01/18/1399 - 17:25

شرح کامل خدمت:
تغییر تعرفه آب بهاء مصرفی انشعاب از آب آزاد به معمولی و محاسبه آب بهاء متناسب با نوع کاربری پس از تاریخ تبدیل

فرآیند ارائه خدمت:
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک
2- تعيين زمان و نوبت بازديد و هماهنگی با مشترک جهت ممیزی از ملک
3- - محاسبه هزينه هاي متعلقه و صدور صورتحساب متناسب با وضعیت موجود ملک و ارسال شناسه پرداخت هزينه های مربوطه و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
4- اعمال آب آزاد به معمولی متناسب بعد از وصول هزینه ها

اعمال تبدیل آب آزاد به معمولی منوط به اتمام عملیات ساخت و ساز می باشد.
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

مدارک مورد نیاز خدمت:
- سکونت دائم در ملک
- قبض آب بهاء
- اصل و تصویر پایان کار

زمان تقریبی دریافت خدمت:

1 الي 4 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك

تعداد بازدید : 185 تاریخ ویرایش : د, 01/18/1399 - 17:26

شرح کامل خدمت :
شرح کامل خدمت : تغییر ارتفاع کنتور در همان مسیر انشعاب واگذار شده (کم و زیاد کردن ارتفاع کنتور بدون تغییر مسیر اصلی انشعاب )

فرآیند ارائه خدمت :
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- تعيين زمان و نوبت بازديد و هماهنگی با مشترک جهت بازدید از ملک
3- محاسبه هزينه هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه های مربوط به واگذاری انشعاب و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
4- انجام مراحل تغییرارتفاع کنتور بعد از وصول هزینه ها(راهنمايي مشترك جهت تهيه لوازم مورد نیاز احتمالی، تغییر ارتفاع کنتور توسط پیمانکار طرف قرارداد شرکت آب و فاضلاب).
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

مدارک مورد نیاز خدمت :
- درخواست مشترك
- قبض آب بها

زمان تقریبی دریافت خدمت:

1 الي 4 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك

تعداد بازدید : 186 تاریخ ویرایش : د, 01/18/1399 - 17:38

بدوی

تعداد بازدید : 187 تاریخ ویرایش : س, 05/17/1402 - 13:21