Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
  • 1 جاری درج اطلاعات
  • 2 پیش نمایش
  • 3 ذخیره اطلاعات
1-آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست در دسترس بوده است؟
2-آیا خدمت مورد نظر شما در موعد اعلامی انجام گردیده است؟
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
نمونه فرم پر شده به شکل زیر است.